Publish to Managed Services

... 2022-9-24 Khoảng 9 phút

# Publish to Managed Services

# Benefits of hosting your project with SubQuery's Managed Service

The biggest dApps depend on SubQuery's enterprise level Managed Service - with 100s of millions of daily requests and hundreds of active projects, SubQuery's Managed Service provides industry leading hosting for our customers.

 • We'll run your SubQuery projects for you in a high performance, scalable, and managed public service.
 • This service is being provided to the community with a generous free tier! You can host your first two SubQuery projects for absolutely free!
 • You can make your projects public so that they'll be listed in the SubQuery Explorer (opens new window) and anyone around the world can view them.
 • We're integrated with GitHub, so anyone in your GitHub organisations will be able to view shared organisation projects.

You can upgrade to take advantage of the following paid services:

 • Production ready hosting for mission critical data with zero-downtime blue/green deployments
 • Dedicated databases
 • Multiple geo-redundant clusters and intelligent routing
 • Advanced monitoring and analytics.

# Publish your SubQuery project to IPFS

When deploying to SubQuery's Managed Service, you must first host your codebase in IPFS (opens new window). Hosting a project in IPFS makes it available for all and reduces your reliance on centralised services like GitHub.

GitHub Deployment flows have being deprecated for IPFS

If your project is still being deployed via GitHub, read the migration guide for IPFS deployments here :::

# Yêu cầu

 • @subql/cli phiên bản 0.21.0 trở lên.
 • Manifest specVersion 1.0.0 and above.
 • Get your SUBQL_ACCESS_TOKEN ready.
 • Để đảm bảo việc triển khai của bạn thành công, chúng tôi thật sự khuyến nghị bạn nên xây dựng dự án của mình bằng lệnh subql build, và kiểm tra cục bộ nó trước khi xuất bản.

# Chuẩn bị SUBQL_ACCESS_TOKEN của bạn

 • Bước 1: Truy cập Dự án SubQuery (opens new window) và đăng nhập.
 • Step 2: Click on your profile at the top right of the navigation menu, then click on Refresh Token.
 • Bước 3: Sao chép mã thông báo đã tạo.
 • Bước 4: Để sử dụng mã thông báo này:
  • Tùy chọn 1: Thêm SUBQL_ACCESS_TOKEN trong các biến môi trường của bạn. EXPORT SUBQL_ACCESS_TOKEN=<token> (Windows) or export SUBQL_ACCESS_TOKEN=<token> (Mac/Linux)
  • Tùy chọn 2: Sắp có, subql/cli sẽ hỗ trợ lưu trữ cục bộ SUBQL_ACCESS_TOKEN của bạn.

# Làm thế nào để xuất bản một dự án

As you have @subql/cli already installed, you can run the following command, which will read the project and required information from its default manifest project.yaml:

// Xuất bản nó từ thư mục gốc dự án của bạn
subql publish

// HOẶC trỏ tới dự án gốc của bạn
subql publish -f ~/my-project/
1
2
3
4
5

Ngoài ra, giả sử dự án của bạn có nhiều tệp kê khai, ví dụ: bạn hỗ trợ nhiều mạng nhưng chia sẻ cùng một bản đồ và logic nghiệp vụ, đồng thời có cấu trúc dự án như sau:

L projectRoot
 L src/
 L package.json
 L polkadot.yaml (Manifest for Polkadot network)
 L kusama.yaml  (Manifest for Kusama network)
 ...
1
2
3
4
5
6

Bạn luôn có thể xuất bản dự án với tệp kê khai đã chọn của mình.

 # Lệnh này sẽ xuất bản hỗ trợ dự án lập chỉ mục mạng Polkadot
subql publish -f ~/my-projectRoot/polkadot.yaml
1
2

# Sau khi xuất bản

Sau khi xuất bản dự án thành công, nhật ký bên dưới cho biết rằng dự án đã được tạo trên cụm IPFS và đã trả về CID (mã định danh nội dung) của nó.

Building and packing code... done
Uploading SupQuery project to IPFS
SubQuery Project uploaded to IPFS: QmZ3q7YZSmhwBiot4PQCK3c7Z6HkteswN2Py58gkkZ8kNd //CID
1
2
3

Hãy ghi chú CID này. With this CID, you can view your published project as what we call it IPFS Deployment.

With @subql/cli version 1.3.0 or above, when using subql publish it will store a copy of the project's IPFS CID in a file in your project directory, the naming of the file will be consistent with your project.yaml. For example, if your manfiest file is named project.yaml, the IPFS file will be named .project-cid.

# Triển khai IPFS

Triển khai IPFS thể hiện sự tồn tại độc lập và duy nhất của một dự án SubQuery trên một mạng phi tập trung. Do đó, bất kỳ thay đổi nào với mã trong dự án sẽ ảnh hưởng đến tính duy nhất của nó. Nếu bạn cần điều chỉnh logic kinh doanh của mình, ví dụ: thay đổi chức năng ánh xạ, bạn phải xuất bản lại dự án và CID sẽ thay đổi.

For now, to view the project you have published, use a REST api tool such as Postman (opens new window), and use POST method with the following example URL to retrieve it:https://ipfs.subquery.network/ipfs/api/v0/cat?arg=<YOUR_PROJECT_CID>.

You should see the example project deployment as below.

Việc triển khai này tương đồng với tệp kê khai của bạn. Bạn có thể hy vọng các trường mô tả đó, và điểm cuối mạng và từ điển đã bị gỡ bỏ vì chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện dự án.

Các tệp đó được sử dụng trong dự án cục bộ của bạn cũng đã được đóng gói và xuất bản lên IPFS.

dataSources:
 - kind: substrate/Runtime
  mapping:
   file: ipfs://QmTTJKrMVzCZqmRCd5xKHbKymtQQnHZierBMHLtHHGyjLy
   handlers:
    - handler: handleBlock
     kind: substrate/BlockHandler
    - filter:
      method: Deposit
      module: balances
     handler: handleEvent
     kind: substrate/EventHandler
    - handler: handleCall
     kind: substrate/CallHandler
  startBlock: 8973820
network:
 genesisHash: "0x91b171bb158e2d3848fa23a9f1c25182fb8e20313b2c1eb49219da7a70ce90c3"
schema:
 file: ipfs://QmTP5BjtxETVqvU4MkRxmgf8NbceB17WtydS6oQeHBCyjz
specVersion: 0.2.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

# Deploy your SubQuery project in the Managed Service

# Login to SubQuery Projects

Before starting, please make sure that your SubQuery project codebase is published to IPFS.

To create your first project, head to SubQuery Projects (opens new window). You'll need to authenticate with your GitHub account to login.

On first login, you will be asked to authorize SubQuery. We only need your email address to identify your account, and we don't use any other data from your GitHub account for any other reasons. In this step, you can also request or grant access to your GitHub Organization account so you can post SubQuery projects under your GitHub Organization instead of your personal account.

Revoke approval from a GitHub account

SubQuery Projects is where you manage all your hosted projects uploaded to the SubQuery platform. You can create, delete, and even upgrade projects all from this application.

Projects Login

If you have a GitHub Organization accounts connected, you can use the switcher on the header to change between your personal account and your GitHub Organization account. Projects created in a GitHub Organization account are shared between members in that GitHub Organization. To connect your GitHub Organization account, you can follow the steps here.

Switch between GitHub accounts

# Create Your First Project

There are two methods to create a project in the SubQuery Managed Service: you can use the UI or directly via the subql cli tool

# Sử dụng giao diện người dùng

Let's start by clicking on "Create Project". You'll be taken to the New Project form. Please enter the following (you can change this in the future):

 • GitHub account: If you have more than one GitHub account, select which account this project will be created under. Projects created in a GitHub organisation account are shared between members in that organisation.
 • Project Name
 • Subtitle
 • Mô tả
 • GitHub Repository URL: This must be a valid GitHub URL to a public repository that has your SubQuery project. The schema.graphql file must be in the root of your directory (learn more about the directory structure).
 • Database: Premium customers can access dedicated databases to host production SubQuery projects from. If this interests you, you can contact sales@subquery.network to have this setting enabled.
 • Deployment Source: You can choose to have the project deployed from the GitHub repository or alternatively deployed from a IPFS CID, see our guide about hosting with IPFS.
 • Hide project: If selected, this will hide the project from the public SubQuery explorer. Keep this unselected if you want to share your SubQuery with the community!

Create your first Project

Create your project and you'll see it on your SubQuery Project's list. We're almost there! We just need to deploy a new version of it.

Created Project with no deployment

# Sử dụng CLI

You can also use @subql/cli to publish your project to our Managed Service. Điều này yêu cầu:

// Creating a project using the CLI
$ subql project:create-project

// OR using non-interactive, it will prompt you if the required fields are missing
$ subql project:create-project
  --apiVersion=apiVersion   Api version is default to 2
  --description=description  Enter description
  --gitRepo=gitRepo      Enter git repository
  --org=org          Enter organization name
  --projectName=projectName Enter project name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# Deploy your First Version

There are three methods to deploy a new version of your project to the SubQuery Managed Service, you can use the UI or directly, via the subql cli tool, or using an automated GitHub Action.

# Sử dụng giao diện người dùng

While creating a project will setup the display behaviour of the project, you must deploy a version of it before it becomes operational. Deploying a version triggers a new SubQuery indexing operation to start, and sets up the required query service to start accepting GraphQL requests. You can also deploy new versions to existing projects here.

With your new project, you'll see a Deploy New Version button. Click this, and fill in the required information about the deployment:

 • Branch: From GitHub, select the branch of the project that you want to deploy from.
 • Commit Hash: From GitHub, select the specific commit of the version of your SubQuery project codebase that you want deployed.
 • IPFS: If deploying from IPFS, paste you IPFS deployment CID (without the leading ipfs://).
 • Override Network and Dictionary Endpoints: You can override the endpoints in your project manifest here.
 • Indexer Version: This is the version of SubQuery's node service that you want to run this SubQuery on. See @subql/node (opens new window).
 • Query Version: This is the version of SubQuery's query service that you want to run this SubQuery on. See @subql/query (opens new window).

Deploy your first Project

If deployed successfully, you'll see the indexer start working and report back progress on indexing the current chain. This process may take time until it reaches 100%.

# Sử dụng CLI

You can also use @subql/cli to create a new deployment of your project to our Managed Service. Điều này yêu cầu:

// Deploy using the CLI
$ subql deployment:deploy

// OR Deploy using non-interactive CLI
$ subql deployment:deploy

 -d, --useDefaults        Use default values for indexerVerion, queryVersion, dictionary, endpoint
 --dict=dict           Enter dictionary
 --endpoint=endpoint       Enter endpoint
 --indexerVersion=indexerVersion Enter indexer-version
 --ipfsCID=ipfsCID        Enter IPFS CID
 --org=org            Enter organization name
 --projectName=projectName    Enter project name
 --queryVersion=queryVersion   Enter query-version
 --type=(stage|primary)      [default: primary]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

# Using GitHub actions

With the introduction of the deployment feature for the CLI, we've added a Default Action Workflow to the starter project in GitHub (opens new window) that will allow you to publish and deploy your changes automatically:

 • Step 1: After pushing your project to GitHub, create DEPLOYMENT environment on GitHub, and add the secret SUBQL_ACCESS_TOKEN to it.
 • Step 2: Create a project on SubQuery Projects (opens new window), this can be done using the the UI or CLI.
 • Step 3: Once your project is created, navigate to the GitHub Actions page for your project, and select the workflow CLI deploy
 • Step 4: You'll see an input field where you can enter the unique code of your project created on SubQuery Projects, you can get the code from the URL in SubQuery Projects SubQuery Projects (opens new window). The code is based on the name of your project, where spaces are replaced with hyphens -. e.g. my project name becomes my-project-name
 • Once the workflow is complete, you should be see your project deployed to our Managed Service

A common approach is to extend the default GitHub Action to automatically deploy changes to our Managed Service when code is merged into main. The following change to the GitHub Action workflow do this:

on:
 push:
  branches:
   - main
jobs:
 deploy:
  name: CLI Deploy
  ...
1
2
3
4
5
6
7
8

# Các Bước Tiếp Theo - Kết nối đến Dự Án của bạn

Sau khi việc triển khai đã thành công và các nút của chúng ta đã lập chỉ mục dữ liệu của bạn trên chuỗi, bạn sẽ có thể kết nối với dự án của mình thông qua hiển thị của điêm cuối truy vấn GraphQL.

Các dự án đang được triển khai và đồng bộ

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh tiêu đề dự án của mình và xem nó trên SubQuery Explorer. There you can use the in-browser playground to get started - read more about how to use our Explorer here.

Projects in SubQuery Explorer

# Add GitHub Organization Account to SubQuery Projects

It is common to publish your SubQuery project under the name of your GitHub Organization account rather than your personal GitHub account. At any point your can change your currently selected account on SubQuery Projects (opens new window) using the account switcher.

Switch between GitHub accounts

If you can't see your GitHub Organization account listed in the switcher, the you may need to grant access to SubQuery for your GitHub Organization (or request it from an administrator). To do this, you first need to revoke permissions from your GitHub account to the SubQuery Application. To do this, login to your account settings in GitHub, go to Applications, and under the Authorized OAuth Apps tab, revoke SubQuery - you can follow the exact steps here (opens new window). Don't worry, this will not delete your SubQuery project and you will not lose any data.

Revoke access to GitHub account

Once you have revoked access, log out of SubQuery Projects (opens new window) and log back in again. You should be redirected to a page titled Authorize SubQuery where you can request or grant SubQuery access to your GitHub Organization account. If you don't have admin permissions, you must make a request for an adminstrator to enable this for you.

Revoke approval from a GitHub account

Once this request has been approved by your administrator (or if are able to grant it youself), you will see the correct GitHub Organization account in the account switcher.

Cập nhật gần nhất lúc: September 24, 2022 05:55