Giới thiệu

... 2022-9-24 Khoảng 2 phút

# Giới thiệu

Mạng SubQuery là tương lai của cơ sở hạ tầng web3

Chúng tôi đang xây dựng dịch vụ dữ liệu mở, hiệu suất, đáng tin cậy và có thể mở rộng nhất cho các nhà phát triển dApp.

Mạng SubQuery lập chỉ mục và dữ liệu dịch vụ cho cộng đồng toàn cầu theo cách được khuyến khích và có thể xác minh.

Sau khi xuất bản dự án của bạn lên Mạng SubQuery, bất kỳ ai cũng có thể lập chỉ mục và lưu trữ nó - cung cấp dữ liệu cho người dùng trên toàn thế giới nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Mạng SubQuery đang tạo điều kiện cho một cuộc cách mạng dữ liệu web3 mở bằng cách cho phép bạn phân cấp hoàn toàn ngăn xếp cơ sở hạ tầng của mình.

# Những người tham gia

Mọi người trong mạng đều có vai trò, từ những nhà phát triển có kỹ thuật cao đến những người không có kỹ thuật. The SubQuery network includes four main network participants.

# Người tiêu dùng

Người tiêu dùng sẽ yêu cầu Mạng SubQuery cung cấp dữ liệu cụ thể cho các dApp hoặc công cụ của họ và trả một số tiền SQT được quảng cáo cho mỗi yêu cầu.

Note Learn more about [Consumers](./consumers.md). :::

# Người lập chỉ mục

Người lập chỉ mục sẽ chạy và duy trì các dự án SubQuery chất lượng cao trong cơ sở hạ tầng của riêng họ, chạy cả dịch vụ lập chỉ mục và truy vấn và sẽ được thưởng trong SQT cho các yêu cầu mà họ phục vụ.

Note Learn more about [Indexers](./indexers.md). :::

# Người uỷ quyền

Người ủy quyền sẽ tham gia vào Mạng bằng cách hỗ trợ Người lập chỉ mục yêu thích của họ để kiếm phần thưởng dựa trên công việc mà người lập chỉ mục đó làm.

Note Learn more about [Delegators](./delegators.md). :::

# Kiến trúc sư

Kiến trúc sư là người xây dựng các dự án SubQuery mà Mạng chạy trên đó. Họ là tác giả và xuất bản các dự án SubQuery cho Mạng để lập chỉ mục và chạy.

Note Learn more about [how to build your first SubQuery project](../build/introduction.md). :::

Cập nhật gần nhất lúc: September 24, 2022 05:55